Still İstanbul Toplu Yapı Yönetim Planı

STILL ISTANBUL TOPLU YAPILARI YÖNETİM PLANI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
1.-KAPSAM
İstanbul ili, Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Pafta:G22B026C2B Ada:3984 Parsel:16 numarasında kayıtlı, yetkili makamların onaylı uygulama projelerine göre yapılacak STILL ISTANBUL TOPLU YAPILARI’NI oluşturan blokların bireysel yönetimi, ortaklaşa istifade edilen yerler ve tesislerin tümünün yönetimi, Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer kanunların emredici kuralları saklı kalmak üzere bu Yönetim Planına ve plandan ayrılması mümkün olmayan eklerine göre yapılacaktır. Kat Malikleri Kurulu oluşturuluncaya kadar 1 yıl süre ile 5711 sayılı Kanun Md.73 esasları doğrultusunda Yeşilyurt İhracat İthalat İnşaat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş. tarafından geçici yönetim oluşturulup, yönetim ve denetim kurulları tarafından yönetilmesi kabul edilmiştir.
2.-YASALARIN UYGULANMASI
Bu yönetim planı, STILL ISTANBUL Toplu Yapıları içinde oluşturulacak bağımsız bölüm maliklerinin arasında karşılıklı taahhüt ve edimleri içeren bir sözleşme mahiyetindedir.
*”İşbu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde konu ile ilgili yasaların alakalı hükümleri uygulanacaktır.”
3.-YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI
Bu yönetim planı STILL ISTANBUL Toplu Yapıları içindeki bütüm bağımsız bölüm maliklerini, irtifak ve intifa hakkı sahiplerini, onların mirasçılarını, bağımsız bölümü satış, bağış vs. yolla iktisap edecek veya her hangi bir hakka dayalı olarak kullanacak bütün şahısları bağlar.
4.-TANIMLAR
4.1.-Anagayrımenkul     :İstanbul İli, Pendik ilçesi, Yenişehir Mahallesi Pafta:G22B026C2B Ada:3984 Parsel:16
4.2.-Anayapı                   :Anagayrımenkul üzerinde, yapı bloklarının her biri ile benzer nitelikteki,  ticaret merkezi veya sosyal ve spor tesislerinin her birinin esas kısmını, bağlı olduğu bodrum katları ve bahçeleri.
4.3.-Bağımsız Bölüm      :Anagayrımenkul başlı başına kullanmaya elverişli olup Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerini,
4.4.-Kat Maliki              :Bağımsız bölüm malikini,
4.5.-Eklenti                     :Bir bağımsız bölüm dışında olup doğrudan o bölüme tahsis edilmiş yerleri,
4.6.-Ortak Yerler           :Bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanmaya ve faydalanmaya yarayan yerler,
4.7.-Arsa Payı                :Anagayrımenkul üzerine yapılmış binanın bağımsız bölümlerine tahsis edilmiş ortak mülkiyet paylarını,
4.8.-STILL ISTANBUL TOPLU YAPILARI: Anagayrımenkul ve anayapı ile ortak yerlerin tamanını
4.9.-Blok                        :Anagayrımenkul üzerinde temelleri ve yeri farklı olarak oluşturulmuş her bir bağımsız binayı,
4.10.-Blok Kat Malikleri         :Her bir blokun kat maliklerinin her birini,
4.11.-Toplu Yapı Kat Malikleri :Toplu Yapı kapsamındaki bağımsız bölüm maliklerinden her birini,
4.12.-Toplu Yapı Temsilcilikleri Kurulu: Her bir blok Kat Malikleri Kurulu tarafından, o bloğu temsiz etmek üzere seçilmiş bulunan asgari bir, azami üç kişi olmak üzere tümünün oluşturduğu ve Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun yetkilerini kullanmak için oluşturulacak kurulu,
4.13.-Geçici Yönetim Kurulu        : Kat Malikleri Kurulu oluşturuncaya kadar 1 yıl süre ile 5711 sayılı Kanun Md.73 esasları doğrultusunda Yeşilyurt İhracat İthalat İnşaat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş tarafından oluşturulan ve siteyi yönetecek olan yönetim kurulu. Kısaca tarif eden tanımlamalar olarak işbu Yönetim planı metninde yer almışlardır.
5.-STILL ISTANBUL Toplu Yapıları olarak tanımlanan anagayrımenkul ve anayapının tamam 133 bağımsız bölümden ibarettir.
6.-TESİSLERİN VE ORTAK ALANLARIN KULLANIMI
6.1.-STILL ISTANBUL Toplu Yapıları olarak tanımlanan projedeki ortak alanların büyüklükleri, ve Bahçe katı daire sahiplerinin sahip olduğu kazanım hakları ve kullanım şekilleri kesinlikle değiştirilemez.

6.2.-Otoparklar
STILL ISTANBUL Toplu Yapıları içerisinde ortak kullanım alanı tahsis edilen konut niteliğindeki bağımsız bölümlere ait kapalı ve açık otopark alanları kullanım şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Minibüs, kamyonet, abartılı arazi aracı ( çok yüksek tekerlek, yanlarında aşırı çıkıntısı olan ) deniz araçları, hülasa binek otomobili ve Jeep’in ( bu isim genel anlamda kullanılmıştır, kasıt marka değildir ) dışında araç ve her türlü eşya, kendi yerlerine dahi olsa kapalı otoparka giremez, geçici veya devamlı bırakılamaz ve park edilemezler. Aksi halde yönetim tarafından haber verilmeden, çekici vasıtası ile dışarıya çıkartılıp kapalı otopark dışında herhangi bir yere bırakılır.
Açık ve kapalı otoparklarda kullanımlarına ayrılan yerler dışında, özellikle bahçeler üzerine hiçbir şekil ve surette otomobil ve diğer araçları geçici veya daimi olarak park edemezler, site içerisinde her ne sebeple olursa olsun korna çalamazlar. Açık otoparklar 1+1 dairelerin kullanımı için olup daire numarasına göre her daireye 1 adet araçlık yer tahsis edilmiştir. Aynı şekilde 2+1 ve 3+1 dairelerin kullanımına daire numaralarına göre belirtilmiş kapalı otopark alanında daire başı 1 adet yer tahsisi yapılmıştır. Her daire için tek araçlık otopark yeri  mevcuttur, ikinci arabaların ve misafir arabalarının site dışında park edilmesi gerekmektedir.
Bina sakinleri araçlarını ısıtmak gayesiyle kapalı otopark içinde çalıştıramazlar.
Otopark içinde 5 km. süratin üzerinde seyredilemez.
Otopark içinde araç tamiratı, zaruri haller dışında yapılamaz.
Kapalı otoparka LPG ile çalışan araçlar giremez.
Aşırı çamurlu, araçlar dışarıda yıkanmadan yerlerine park edilemez.
Yağ, benzin vs. akıtan araçlar kesinlikle garaja alınmaz.
Site içerisinde araç yıkanması kesinlikle yasaktır.
Otoparkın sirkülasyon yolları diğer araçların geçmesine, mani olacak şekilde işgal edilemez.
Otoparkta gereksiz yere korna çalınmaz.
Otoparktan çıkar araç giren araca yol verecektir.
Bina sakinleri otoparkta kendilerine ait yerlerin kullanımında, diğer sakinlerin yerlerini giriş çıkışa mani olacak tarzda işgal edecek şekilde park edemezler.
Otoparkta kendi yerlerinin dışına, geçiş yerlerine park edemez ve bekleme yapamazlar.

6.3.-Havuz:
STILL ISTANBUL Toplu Yapıları içerisinde bulunan ve bağımsız bölümlere ait açık havuz ve güneşlenme terasları kat maliklerinin ortak kullanım alanlarıdır.
6.4.-Çocuk oyun parkı ve spor alanı:
STILL ISTANBUL Toplu yapıları içerisinde bulunan çocuk oyun parkları ve spor alanı, STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nı oluşturan tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanlarıdır.
6.5.-Sosyal Tesis:

B yapı bloğunda bulanan sosyal donatı amaçlı kafeterya alanı, STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Yönetim Kurulu kararı alarak işletmeciye verilebilir veya kendi işletebilir.
Sosyal tesis yapısı, ortak olanlar, bodrum katlar ve açık kullanım alanları; her türlü imalathane, siyasi parti merkezi, dernek merkezi, futbol kulübü ve lokali, kumar ve bahis işleri ile uğraşan, ahlak ve adaba aykırı iş yapan kişi veya kurumlara kiraya verilemez ve kullanılamaz.

6.6.-Bahçe , yaya ve araç yolları:

STILL ISTANBUL Toplu Yapıları içerisinde bulunan bahçe, yaya ve araç yolları, STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nı oluşturan tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanlarıdır. Bahçe katlarına dairelerinin özel kullanımı dahilinde, bahçe katı dairelerinde, dairenin ön cephesi genişliğinde 3m-3,5 m derinliğinde ve 18-21 m2 arasında değişen, sınırları bitki örtüsüyle çevrili özel kullanım bahçe alanları olacaktır. Bahçe ket dairelerinin arka cephesi ( otopark cephesi ) bölgesindeki yerler ise sitenin ortak kullanım alanlarıdır. Bu dairelerin kazanılan bahçe kulanım hakları hiçbir şekilde değiştirilemez, alanların büyütülmesi veya küçültülmesi konusunda talepte bulunmayacağı peşinen tüm daire sakinleri tarafından kabul edilmiştir.

6.7.-Diğer Hususlar:

STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nı oluşturan kat malikleri, diğer bağımsız bölümlerde eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna izin vermek zorundadırlar. Ancak, bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamana yapılması ve bu izin nedeniyle kat malikleri ya da o bölümde oturanların uğrayacakları zararların, izin verilen kimse tarafından derhal ödenmesi veya zararın giderilmesi mecburidir.
STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nı oluşturan yapı bloklarında, mimari tarzından dolayı katlarda bağımsız bölümlerin önünde veya yanında oluşan ya da oluşabilecek ve diğer bağımsız bölümlerin ulaşım imkanı olmayan teras alanları ve çiçeklik ile bahçe katlarında yer alan eklentilerin kullanım şekilleri ve sınırları dışına çıkarılamaz. Eklentilerin her türlü bakım ve onarımı ait olduğu bağımsız bölüme aittir. Eklentiler hiçbir surette yarı yada tamamen kapatılamaz, sitenin genel görünümüne aykırı bir uygulama yapılamaz. Eklentilerin kullanımları ile ilgili burada belirtilen hususlar dışındaki uygulamalarda, site yönetimi, bedeli ilgili kat malikinden tahsil edilmek üzere gerekli önlemi alabilecektir.
Sitenin STILL ISTANBUL olarak konmuş ismi hiçbir suretle değiştirilemez. Blokların dış cephesinde herhangi bir değişikli, boya rengi dahil olmak üzere Yapımcı Firma YEŞİLYURT İNŞAAT A.Ş. nin onayı olmadan yapılamaz. Blokların YEŞİLYURT İNŞAAT A.Ş. tarafından yapılmış olduğunu belirleyen inşaat sırasında konmuş tabelanın ve amblemin yeri ve şekli Yapımcı Firma YEŞİLYURT İNŞAAT A.Ş. nin onayı alınmadan değişikliğe uğratılamaz. Aksi halde yapımcı firmanın yazılı ihtarına müteakip 7 gün içine eski haline getirilecektir. Bu yerine gelmediği taktirde yönetim kurulu yapımcı firmaya aykırılık devam ettiği sürece hak kaybının tanzimi olarak beher gün için de maktu  $500 ( Beş yüz Amerikan Doları ) ceza ödeyecektir. Tabelanın kaldırılması, münhasıran hak kaybı sonucu doğuracağını bağımsız bölüm sahipleri peşinen kabul ederler. Keza günlük tazminat miktarının fahişliği iddiasından da peşinen feragat etmişlerdir.
STILL ISTANBUL Toplu Yapılanının, profesyonel site işletme firmaları tarafından işletilmesi durumunda, işletme firmasının çalışacağı mekan A1 blok bodrum katında yer almaktadır. İşletme firmasının çalışma mekanının yer değişikliği yönetim kurulu tarafından belirlenir.

7.-YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nı oluşturan ana taşınmazların ortak yer, tesis ve şeylerinin bir bütün olarak yönetimini ve korunmasını sağlamak amacına yönelik olan yönetim planı ve bundan ayrılmayan ekleri, Toplu Yapılar Kat malikleri Kurulunun beşte dördünün oyları ile değiştirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
KAT MALİKLERİNİN HAKLARI BORÇLARI
A.-KAT MALİKLERİNİN HAKLARI
8.-Kat maliklerin, Kat Mülkiyeti Kanunun emredici hükümlerine ve yönetim planı esaslarına bağlı kalmak üzere, kendi bağımsız bölümlerinde diledikleri gibi harekette serbesttirler.
Malikler bağımsız bölümlerini projelerinde gösterilmiş ve işbu yönetim planının belirlediği esaslarda kullanılabilir. İşbu yönetim planının belirlediği esaslara mani olan hallerde bağımsız bölümlerin kullanım şekli ile ilgili olarak Kat Mülkiyeti Kanununun 24. Maddesi hükümleri mahfuzdur.
9.-Keza tüm kat malikleri, STILL ISTANBUL Toplu Yapıları içindeki kafeterya işbu Yönetim Planı ve STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nı yönetimi hususunda anlaşma yapılması halinde Profesyonel Yönetim Şirketin devredebilir.
B. KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI

GENEL KURALLAR

10.- Kat Malikleri, kendi bağımsız bölümleri ile eklenti ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden kaçınmak zorundadır.
11.- Kat Malikleri gerek bağımsız bölümlerinde ve gerekse diğer yerlerde, yapıların genel estetik ve statiğine aykırı iş ve işlemleri yapamaz.  Bu konuda Kat Mülkiyeti Kanunu ile yasaların amir hükümleri uygulanır.

Lobi, garaj ve asansörlerde  sigara içilmesi yasaktır.
Kat malikleri, kendilerine ait dairelerde oturmuyorlar ise tebligat yapılabilecek adreslerini ve adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en çok onbeş gün içinde Blok ve Toplu Yapılar yönetimi ile Profesyonel Yönetim şirketine bildirmek zorundadır. Aksi durumda eski adreslerine yapılan tebligatlar hukuken geçerlidir. Tebligat yasasının Ek-1 maddesi aynen geçerlidir.
Çöpler, belirlenen yer ve saatler dışındaki herhangi bir yere bırakılamaz.
Kat sahanlıklarında, herhangi bir şey bırakılamaz ve bulundurulamaz. Bağımsız bölüm malikleri ve yararlananları ortak yerlere hiçbir şekilde kişisel herhangi bir eşyasını, her ne sebeple olursa olsum devamlı veya geçici olarak koyamazlar.
Kat malikleri ya da onların bağımsız bölümünde herhangi bir sıfatla yaşanlar, kendileri yada misafirlerinin çocukları tarafından ortak yere ve şeylere verilen zararları derhal ödemeye ve gidermeye mecbur oldukları gibi, çocuklarının kendilerine ayrılan yerler dışında oynamamalarını ve gürültü yapmamalarını sağlamakla da yükümlüdürler.
Bağımsız bölümlerden halı, kilim ve benzeri şeylerin silkelenesi, su ve benzeri şeylerin dökülmesi, çöp ve benzeri şeylerin atılması yasaktır.
Bağımsız bölümler ahlak ve adaba aykırı olarak kullanılamaz.
Bağımsız bölümlerde diğer bağımsız bölümleri rahatsız edecek şekillerde gürültü yapılamaz, radyo, televizyon, müzik aletleri diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde kullanılamaz.
Genel kurul kararı olmadan, dış cepheye anten, klima ve benzi tesisat konulması, balkon içi cephelerinin farklı renkte boyatılması, pencerelere parmaklık, giriş katları ise korkuluk yapılması yasaktır.
Tüm site sakinleri kendi kimlikleri ile daireden sürekli veya geçici yararlananlar ve varsa dairede istihdam ettikleri sair şahısların kimliklerini, kimlik bildirme kanunu uyarınca dairenin bu kişilerce kullanıma başlanmasından itibaren 10 gün içinde yönetime bildirmek ve belgelemek zorundadır.
Tüm site sakinleri bağımsız bölümlerinde koku, gürültü, toz çıkaracak eylemlerden kaçınmaya mecbur olup bağımsız bölümlerde patlayıcı, yanıcı, koku neşreden, tehlike doğurabilecek kimyevi maddeler bulunduramazlar.
Tüm site sakinleri, gürültü koku gibi blok ve diğer sakinlerini rahatsız edici niteliklere sahip ve/veya diğer kat sakinlerine zarar veya rahatsızlık verebilecek hayvanları besleyemez. Bu havyaların verecekleri her türlü zarar tazmin ettirilir. Konutlarında hayvan besleyenlerin bu hayvanların kimliklerini ve cinsini yönetim kuruluna bildirmek zorundadır.
Kat malikleri gerek bağımsız bölümlerinde ve gerekse diğer yerlerde, yapıların genel estetik ve statiğine aykırı iş ve işlemleri yapamaz. Bu konuda kat mülkiyeti kanunu ile yasaların amir hükümleri uygulanır. Aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapılamaz. Türk bayrağı bu kuralın dışındadır.
Dairelerde yapılacak tadilatların hafta içi ve cumartesi günü saat 10:00 iel 18:00 arasında yapılması, hiçbir şekilde Pazar ve resmi tatil günlerinde tadilat yapılmaması ev taşınmalarının da en geç 18:00 de bitirilmesi ve mutlaka yangın merdivenleri kullanılarak eşya taşınmasına aksi takdirde oluşacak hasarı tanzim etmeye tüm daire sahipleri yükümlüdür.
Tüm site sakinleri acil çıkışların ve yangın merdivenlerinin kullanımını engelleyici hareketlerde bulunamaz.
Evcil hayvanların bahçede başı boş bırakılmaması, sahipsiz dolaştırılmaması ve hijyen kurallarına uygun davranılması, evcil hayvan artıklarının mutlaka sahibi tarafından kaldırılması tüm evcil hayvan sahiplerinin uyması gereken genel kurallardır.
Sitemize gelen tüm misafirlere güvenlik tarafından, isim ve kime geldiği sorularak ziyaretçi defterine kayıt edilecektir. Daire sakinlerinin onayını müteakip daireye yönlendirilecektir. Site içi araç park yerlerimiz sadece site sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak miktarda olup misafir araçlarının site içerisine girişine izin verilmeyecektir. Site sakinlerinin bu konuda yönetime ve güvenliğe yardımcı olmaları gerekmektedir. Site sınırlarında bulunan misafirinin her türlü sorumluluğu daire sahibine aittir.
Tüm site sakinleri, kendilerinin ve misafirlerin ilgili mevzuat, yönetim planı ve diğer yönetmeliklerde sayılan hususlara riayet edeceğini ve taahüt ederler.
Kat malikleri bağımsız bölümlerinden kiracı yada herhangi bir sıfatla yararlanan herkese borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdur. Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerine bağlı borç yükümlülüklerini yerine getirmeyen diğer ilgililerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

ORTAK GEDERLERE KATILMA

12.-STILL ISTANBUL Toplu Yapıları birden fazla bloktan müteşekkil olup, kat malikleri öncelikle bulundukları blok ana yapısının genel giderlerine ve STILL ISTANBUL Toplu Yapıları oluşturan tüm kat maliklerce ortak fayda sağlanan giderlere katılacaklardır. Kat maliklerinin ortak giderlere katılımı, aşağıda bulunan hesap tablosundaki yöntemine göre hesaplanacaktır.

Daire Tipi

Daire Pay

Toplam Adet

Toplam Pay

1+1 Daire

125

31

3875

1+1 Bahçe Kat

140

12

1680

2+1 Daire

150

55

8250

2+1 Bahçe Kat

165

5

825

3+1 Daire

175

30

5250

   

133

19880

(STILL ISTANBUL Toplu Yapıları, Daire Paylarına göre Paylaşılan Ortak Giderler): STILL ISTANBUL Toplu Yapıları, Site yönetim kadrosunda bulunan, yönetim ofisinde çalışan personel ücretleri, sosyal donatı alanlarında hizmet veren personel giderleri (sosyal donatı alanları kiraya verilmemiş ise), yaya giriş noktalarında, blok girişleri, site içi, kapalı otopark içi devriye kadrolarında, varsa kapalı otopark giriş noktalarında görevli güvenlik elemanları giderleri, ortak açık alanların, kapalı otoparkların, havuzların temizliğinde görevli temizlik elemanları giderleri, teknik bakım ve hizmetlerde görevli bütün teknik elemanların giderleri, havuz bakım teknisyenleri giderleri, bahçe bakım hizmetleri, Site yönetimi ofis giderleri, güvenlik kulübelerinde, otomasyon merkezlerinde, site içi ortak açık alanların, kapalı otoparkların, sosyal tesislerin, havuzların işletme, güvenlik, temizlik, inşai, teknik bakım hizmetlerinde oluşan malzeme, enerji, yakıt, sarfiyat sigorta giderleri, bu alanlarda bulunan cihazların periyodik bakım ücretleri, toplamları, demirbaş alım bedelleri velhasıl STILL ISTANBUL Toplu Yapıları oluşturan tüm kat maliklerine ortak hizmet sunan personel, malzemeye ve genel giderlere ilişkin giderlerin toplamıdır.
Diğer Hususlar:

Yukarıda açıklanan şekliyle ortak giderlere katılıma ait hesap yöntemi, Blok Kat Maliklerinin üçte birinin yazılı talebi ile veya yasal şartları oluşmuş ise Blok Yöneticisi veyahut Blok denetçisi tarafından her zaman 15 gün öncesinden yazılı olarak haber vermek sureti ile olağan yada olağanüstü genel kurulunda oy çoğunluğunun sağlanması kaydıyla yönetim planının tadilatına gerek kalmaksızın STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Yönetim Kurulu kararı alınarak değiştirilebilir.
STILL ISTANBUL Toplu Yapıları üzerinde bulunan B1 ve B2 bloklarının 1. Bodrum Katında teşkil edilecek/edilen sosyal donatı alanları kiraya verilmiş ise kiraya verilen alanların ısıtma-soğutma-su kullanımı işlemi için oluşan giderler pay ölçerlerle tespit edilen kullanım oranında sosyal donatı alanı kiracısı/kiracılarından veya işleticisi/işleticilerinden tahsil edilecektir.
Giderlerden, malik ile kiracının müteselsilen sorumlu oldukları hususu mahfuzdur.

ORTAK GELİRLER

13.-STILL ISTANBUL Toplu yapıları içinde bulunan ancak bağımsız bölümleri dışında kalan ve işbu yönetim palanınca münhasıran her hangi bir kat malikinin kullanımına tahsis edilmiş bulunmayan ortak yerleri kiraya verilmesi durumunda elde edilen kira ve aidat gelirleri kiraya verilen ortak alanın hangi Yapı Blok’undan veya parselinden olduğuna bakılmasızın STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nın ortak geliri kabul edilir ve paylaştırma, nakdi ödeme şeklinde değil aidat avanslarından düşülmesi şekliyle bağımsız bölüm maliklerine arsa payları oranında paylaştırılır. Bu prensip STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nın herhangi bir şekilde elde ettiği diğer ortak gelirler için de aynı esasta uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM ORGANLARI
BLOK YÖNETİM ORGANLARI
A.-BLOK KAT MALİKLERİ KURULU
14.1-STILL ISTANBUL Toplu Yapıları içindeki her bir yapı bloğu, blok adı altında bağımsız bir birim olarak ele alınmış olup, her bir bloğun Blok Kat Malikleri Kurulu sadece o bloğun kat maliklerinden oluşacaktır.
Blok Kat Malikleri kurulunun görev ve yetkilerinin esasını, ait olunan Blok ana yapısının sorunlarının ve yönetim işlerinin halli oluşturur.
14.2-Blok Kat malikleri kurulu her yıl Ocak ayının içinde olmak üzere olağan olarak, ihtiyaç halinde ise Blok Kat Maliklerinin üçte birinin yazılı talebi ile veya yasal şartları oluşmuş ise Blok Yöneticisi yahut Blok denetçisi tarafından her zaman 15 gün öncesinden yazılı olarak haber vermek sureti ile STILL ISTANBUL Toplu yapısı içindeki uygun her hangi bir yerde toplanabilir.
Toplantıda geçici bir başkan seçilir, gündemdeki konular görüşülür, mevcut üyelerin üçte  biri ister ise herhangi bir konu da gündeme alınabilir.
14.4-Herhangi bir bloğu doğrudan ilgilendiren blok içi giderleri, ait olduğu blok kat maliklerinden tahsil edilecek ise de bu giderler STILL ISTANBUL Toplu Yapıları yönetim kurulu veya STILL ISTANBUL Toplu yapılarının sözleşme ile yöneticiliğini üstlenen profesyonel yönetim şirketi tarafından STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Yönetim Kurulu kararı alınması kaydıyla tahsil ve takip edilecektir.
Ortak yerlerin yönetimi anlamındaki giderler ile bununla bağlantılı Blok içi temizlik, blok gözetimi, blok otopark vb. blok içi yönetimi ve giderlerinin tayin ve tahsili hususunda da profesyonel yönetim şirketi STILL ISTANBUL Toplu yapıları yönetim kurulu adına yetkili olacaktır.
15.-Blok Kat maliklerinin toplanma yeter sayısı ve oy kullanılması hakkında kat mülkiyeti yasasının amir hükümleri uygulanır
16.-Blok Kat malikleri kurulunda alınan kararlar o toplantıya katılmamış olan kat malikleri ile bağımsız bölümlerinde devamlı oturanlar var ise onlara, Blok Yöneticisi tarafından bildirilir.
B.-BLOK YÖNETİCİSİ
17.-Blok Kat Malikleri Kurulu her yıl Ocak ayının içinde yapacağı toplantıda kendi aralarında veya dışarıdan sayı veya arsa payı çoğunluğu ile bir yönetici veya yönetici başkanlığında azami 3 kişiden müteşekkil bir yönetim kurulu seçer.
Yönetici veya Yönetim Kurulu üyelerine bir ücret tahakkuk ettirebilir. Bu ücret o blok kat maliklerinden toplanır.
18.-Blok yöneticisi, Blok yöneticisi sıfatıyla STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulu üyesidir.
Blok yöneticisinin hak ve sorumlulukları hakkında Kat Mülkiyeti Kanununun hükümleri uygulanır.
C.-BLOK DENETÇİSİ
19.-Blok Kat Malikleri Kurulu, yöneticinin veya yönetim kurulunun denetimi için o bloğun kat malikleri arasından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla bir denetçi veya gerekli görür ise 3 kişilik bir denetim kurulu seçer. Denetçi kendi Blok Yönetimi hakkında, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca görevini ifa eder.
STILL ISTANBUL TOPLU YAPILARI
YÖNETİM ORGANLARI
A.-STILL ISTANBUL TOPLU YAPILARI KAT MALİKLERİ KURULU ve TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU
20.-STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Kat Malikleri Kurulu, Pafta G22B026C2B Ada : 3984 Parsel 16’da STILL ISTANBUL Toplu Yapıları adı ile inşa edilmiş veya edilecek Blokların tümünün bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.
STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Kat Malikleri Kurulu işbu Yönetim Planı ve ekleri ile STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nın Yönetimini, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydı ile kat malikleri kurulu oluşturuluncaya kadar 1 yıl süre ile 5711 sayılı kanun Md.73 esasları doğrultusunda Yeşilyurt İhracat İthalat İnşaat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş. tarafından kurulan geçi yönetimin ve denetim kurullarına devredilmiştir.
Geçici yönetimin görevi devretmesi halinde yönetimi yapacak olan STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulu her yıl Şubat ayı içinde olağan olarak, ihtiyaç halinde ise STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulunun üçte birinin yazılı talebi ile veya yasal şartları oluşmuş ise STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Yönetim Kurulu yahut STILL ISTANBUL Toplu Yapıları denetçisi tarafından 15 gün öncesinden yazılı olarak haber vermek sureti ile STILL ISTANBUL Toplu Yapıları içindeki uygun her hangi bir yerde olağanüstü olarak toplanabilir.
Toplantıda geçici bir başkan ve yeteri kadar yardımcı seçilir, gündemdeki konular görüşülür, mevcut üyelerin üçte biri ister ise, her hangi bir konuda gündeme alınır. Toplantı tutanağı Toplantı Başkanı ve Yardımcıları’nın imzaları ile tamamlanarak yürürlüğe girer.
STILL ISTANBUL Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nın profesyonel bir anlayışla yönetilmesini teminen toplu yapıların yönetim ve işletme işini, bir sözleşme ile profesyonel şirket veya şirketlere yaptırabilir veya bu konuda, seçeceği yönetim kuruluna bu anlamda sözleşme yapma yetkisi verebilir.
21.-STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulu, STILL ISTANBUL Toplu Yapıları içindeki Pafta G22B026C2B Ada : 3984 Parsel 16 üzerinde inşa edilmiş/edilecek A1. A2, A3, A4, B1 ve B2 Konut Bloklarının her birinden o bloğun yöneticisi olmak üzere toplam 6 kişiden oluşur.
Her bir blok temsilcisinin STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulu’nda temsil ettiği bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkı vardır.
STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulu toplantı yeter sayısı; Temsilciler kurulunu oluşturan üyelerin temsil ettiği bağımsız bölüm sayısının yarıdan bir fazları, karar sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlası hesaplamalarda yarımdan tama iblağ edilerek hesaplama yapılır.
22.-STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulunda alınan kararlar, o toplantıya katılmamış olan blok yöneticilerine STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Yönetim Kurulunca bildirilir. Blok yöneticileri de alınan kararları bulundukları blok bağımsız bölüm maliklerine iletmekle mükelleftirler.
B.-STILL ISTANBUL TOPLU YAPILARI YÖNETİM KURULU
23.-STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulu seçilmelerini müteakip, kendi aralarından veya dışarıdan temsiz ettikleri bağımsız bölüm sayısının çoğunluğu ile en az 3 en fazla 6 kişilik bir yönetim kurulu seçerler. Seçilen yönetim kurulu kendi içinden bir başkan ve iki başkan vekili seçer. STILL ISTANBUL Toplu yapıları kat malikleri kurulu ile işbu yönetim planı uyarınca yetkilerin devredildiği STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulunu, bu esaslarda seçilen yönetim kurulu temsil eder. Alınan yönetim kurulu kararları ile temsiz ve ilzam hususundaki yetkiler ve yetkililer belirlenir.
STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulu, yönetici veya yönetim kurulunun seçildiği toplantıda, gerek görür ise yönetici veya yönetim kurulu üyelerine bir ücret tahakkuk ettirebilir.
24.-Geçici yönetim yetkilileri veya yönetim kurulunun yapmış olduğu tüm anlaşmalar, STILL ISTANBUL Toplu Yapıları kat maliklerinin beşte dört oy çoğunluğunu sağlamaları halinde anlaşmaları fesih yetkilerinin bulunduğu yer alacak veya anlaşmalar yapıldı ise bu doğrultuda uyarlamaları sağlanacaktır.
Geçici yönetici veya yönetim kurulu işbu yönetim planı ile kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan görev yetkilerinin yeterli kısmını yasanın amir hükümlerine aykırı olamamak üzere anlaşma yapılacak yönetim şirketine devretmeye yetkili kılınmıştır.
25.-Yöneticinin görevleri, hak ve sorumluluklaı konusunda Kat Mülkiyeti Kanununun 35-40. Maddeleri uygulanır.
C.-STILL ISTANBUL TOPLU YAPILARI DENETÇİSİ
26.-STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilcileri Kurulu, STILL ISTANBUL Toplu Yapıları yönetim kurulunun yahut yönetim veya işletimin devredildiği işletme şirket veya şirketlerinin denetimi için kat maliki olan temsilciler kurulu üyeleri arasında toplantı ve karar nisaplarına uyarak bir denetçi veya gerekli görür ise 3 kişilik bir denetim kurulu seçer. Denetçi veya kurul STILL ISTANBUL Toplu Yapıları yönetim hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca görevini ifa eder.
Denetçi veya kurulu gerekli görür ise, teknik konulara ilişkin olarak dışarıdan bu konuda ehliyetli olduğu kabul edilen kişi veya kuruluşlara müracaata teknik denetleme raporu hazırlatabilir, kendi raporuna bu incelemeyi ek yaparak genel kurula sunabilir. Bu konuda yaptırdığı incelemenin rayiçlere uygun faturasını STILL ISTANBUL Toplu Yapıları bütçesinden tahsil edebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
27.-İşbu Yönetim Planı ile STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Geçici Yönetim Kurulu sıfatı olarak oluşturulmuş bulunan yönetim kuruluna;
Yönetim, Güvenlik, bakım, onarım, kiralama, işletme ve sair iş ve işlemlerin iflası hususunda, dilediği servis ve hizmet şirketi ile dilediği koşul ve sürelerde, hatta kat mülkiyetine geçildikten sonraya ait zamanda da geçerli olmak üzere ancak, kat maliklerinin beşte dördünün sözleşmenin feshine karar vermesi halinde sözleşmenin feshedilebileceği hükmü saklı kalmak kaydı ile, sözleşme yapmak üzere en geniş şekli ile yetki verildiği gibi, STILL ISTANBUL Toplu Yapıları’nın inşa edildiği parsel içinde ortak yerlerde tesis edilmiş spor ve sosyal tesislerin müştereken kullanılması, yönetimin işletme şirket veya şirketlerine devri, toplu yapılar içindeki bakım gözetim, yenileme, yararlanma ve benzeri her konudaki şart ve şekillerin saptanması amacı ile dilediği şart ve süreler için, her tür anlaşmalar imzalama da dahil, bankalarda hesaplar açılması kapanması, avans ve giderler toplanması veya bu konuda yönetim ve işletme şirketine yetki verilmesi de içinde bulunan en geniş şekli ile temsil ve ilzam yetkisi verilmiştir.
28.-Kat Mülkiyeti kurulduktan sonra toplanacak STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulu ve onun seçeceği yönetim kurulu teşkiline kadar yetkili olmak üzere; Geçici Yönetim Kurulu olarak seçilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığını M.Haluk Ekmekçioğlu Geçici yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını Cenk Hayırlıoğlu, Geçici Yönetim Kurulu üyeliğini ise Cem Kaya yürüteceklerdir. Yönetim kurulu kararlarının alınması, oy çokluğu esasına göre belirlenecektir. Kat Mülkiyeti kurulduktan sonra toplanacak STILL ISTANBUL Toplu Yapıları Temsilciler Kurulunca, yeni bir denetçi seçilinceye kadar yetkili olmak üzere, Murat Muratoğlu ve İlknur Karslı Geçici Denetçi olarak seçilmişlerdir.
Geçici Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin birlikte atacakları imza ile STILL ISTANBUL  Toplu Yapıları yönetimi temsiz ve ilzam etmeye yetkilidirler. Geçici Yönetim Kurulu, görev süresi dolduktan sonra Kat Mülkiyeti Kanununa göre Kat Malikleri Genel Kurulunu toplayarak Blok Temsilcilerinin seçilmesini ve Yönetim Kurulunun teşkil edilmesini sağlayacaktır.
29.-Kat Mülkiyeti Kanununun emredici hükümleri ile düzenlendiği için işbu Yönetim Planına alınmayan konularda Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
30.- İşbu Yönetim Planında maliklerin sahip oldukları bağımsız bölümleri ve ortak tesis ve sair yerleri kullanım esaslarını belirleyen 30 maddeden ve Kat maliklerinin bu yönetim planını onaylayan yönetim planı onay listesinden oluşmaktadır.